۱۳۹۸ تیر ۱۷, دوشنبه

فعال سیاسی کیست؟
«ایناروجدینگیر»،«اینآدمهافعالسیاسینیستند،دزدند»،«اینادنبالپناهندگی‌اند»،«حالافلانیوفلانیبازیهکاریکردن،ایناکهفقطدوربیندستشونگرفتنکارسیاسینمی‌کنندکه»،«چرامسیحایناروبزرگمیکنه؟» و...
اینهاجملاتیاستکهازصبحبهبخشپیامهایاینستاگراممازطرفچنددوستوهمراهصفحه،بهدنبالانتشارخبرآزادیبهقیدکفالتزوجدستفروش،آمدهجملاتشانرامی‌خوانموگوشمی‌دموآهمی‌کشمدرجامعهماحتیحقوقاولیهانسانیهمبایدباخطکشتعیینشودیعنییکیاگرفعالسیاسیاستحرفبایدبزندوزندانرفتنشبایدکهمهمباشدونگرانششد،امایکیکهفعالسیاسینیستوکلمهقلبهسلمبهنمی‌اندازدوصحبتهایشدرحدغرغرهایرانندهتاکسیاستاگربازداشتشوداهمیتندارد،جدینبایدگرفتو‌حتمادنبالپناهندگیاند
میدانیددوستان،وقتیاندیشمنداناز«آزادیبیان» گفتندفقطبرایخودشاننبوده،بلکهبرایهرشهروندیباهرسطحسوادو‌مقاماجتماعیبودهیعنیهرشهروندیبتواندحرفوفکرشرابیانکندوالبتهازسمت«حاکمیت» موردآزارقرارنگیرداینیکاصلانسانیوجزپایه‌هایقانوناساسیبسیاریازکشورهایدموکراتیکجهاناستبرایبیانعقایدمعیارو‌سنجشلازمنیستهرانسانیحقداردحتیچرتترینعقیدهرابیانکنداینحاکمیت(نهمردمهستکهبایدبهاینحقاحترامبگذاردوفردرابخاطربیانعقیدهاشسرکوبنکندچرافکرمی‌کنیمحتمابایدیکپیشینهسیاسیبودهباشدتاکسیرامستحقاظهارنظربدانیم؟چندفعالسیاسیمشهورمثالبزنمکهاتفاقاچیزیهمبارشاننیست؟دستبرداریمازاینطبقهبندیکردنها،برتریبخشیدنبهعدهایوزیرسوالبردندیگری
میگوییداینهادنبالپناهندگیاندواقعاازپناهندگیچهتصوریدارید؟فکرمی‌کنیدفرشقرمزپهنمی‌کنندومی‌گویندبفرماشاهانهزندگیکن؟ازدورانانتظاربرایجواب،اززندگیدرکمپ‌ها،ازگرفتنچندرغازپولازدولتکهحتیبرایتحسابمی‌کنندچندکاغذتوالتبایداستفادهکنیو... چهمی‌دانید؟اگرکسیپشتوانهمالینداشتهباشد،زندگیپناهندگیتاجاافتادندرکشورو‌اجتماع،راحتنیستوبرایهمینپناهندگیدردرجهاولبرایافرادیاستکهبهمعنایواقعیجانشاندرخطراستوسختترینشرایطازآنناامنیبهتراست
منهممی‌دانمافرادیهستندکهحاضرندبرایخارجشدنازایراندستبههرکاریبزننداماواقعافکرنمی‌کنمکسیانقدربیعقلباشدکهحاضرباشدزندانجمهوریاسلامیراتحملکندکه«شاید» جاییپناهندهشودحتیاگرهماینطورباشدبازازاصلقضیهچیزیکمنمی‌شود
چراکسیاینراهراانتخابمی‌کند؟چونآزادیبیاننداریمواگرکسیحتیپرتو‌پلاهمبگویدازسمتنظامموردخطراستپسمشکلایننیستکهاینافرادسیاسینیستند،فکرسیاسیندارن،  بههیچعقیدهسیاسیایتعلقندارن،مشکلایناستکههیچفردیدرایرانحقبیانآزادانهافکارشرانداردوهرکسبخاطراینمسئلهبازداشتشودولوبراییکساعتبایدازاودفاعکرد.
برایمنوشتند: «اینارومسیحمطرحکرده». جالباینجاستکهازطرفیبهمسیحایرادگرفتهمیشودکهکمپین‌هایشبرایطبقهمرفهبیدرداستووقتیمسیحازطبقهفرودستمی‌گویدایرادمی‌گیرندچرااینآدمهارامطرحمی‌کندمستندهاییکهمسیحمی‌سازد«داستانزندگیآدمهاست» ببخشیدکهمردمایرانهمهدکترو‌مهندس،استادفلسفه،باانبوهیازکتابهاینخوانده،کراواتزدهودوپیسپوشیدهنیستندببخشیدهمهتاریخاروپانخواندهاندوازمنوشمااجازهنگرفتندکهبهزندگی‌شانافتخارکنند
نهعزیزانبهجایایرادگرفتنبهمسیح،کمبهحسابآوردندستفروشوکارگروراننده،بهاینفکرکنیدچرابایدپخشزندگییکزوجدستفروشدلیلیباشدکهیک‌حاکمیتآنهارااحضارکندوبهادعایشماایندلیلیشودبرایپناهندگی!! وقتیداریدسوادسیاسیاینافرادرازیرسوالمی‌برد،مشکوکیدکهچهشدهکهیهو‌پستهایشانرنگوبویسیاسیگرفته،بهیادبیاوریدکههمینطرزفکرباعثشدستاربهشتی،کارگریکهفعالسیاسیهمنبود،درسکوتبازداشت،شکنجهوکشتهشودهیچبعیدنیستکهاگرکشتهنمی‌شدامروزموردهمیناتهام‌هاقرارمی‌گرفت